Λόγος διὰ τὴν ψευδοσύνοδον Φερράρας – Φλωρεντίας.(Αρχιμ.Νεκταρίου Ζιόμπολα)

Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ γίνη γνωστὸς ὁ ἀγώνας τοῦ ἱεροῦ Μάρκου εἰς τὴν ψευδοσύνοδον Φερράρας – Φλωρεντίας, ὅπου σθεναρὰ ἀντέστη ἐνῷ οἱ πολλοὶ μεταβάντες ἀπὸ τὴν Κων/λιν, κάτω ἀπὸ πιέσεις ἢ καὶ ὑποσχέσεις διὰ βοήθειαν ὑπέκυψαν, πλὴν τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Θὰ γίνωμε γνῶστες τῶν παπικῶν μεθόδων καὶ ὅτι ἐμμένουν εἰς τὰς θέσεις τῶν τρωτῶν των.

Γνωστὸν ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος εἰδικὰ ἀσχολήθηκε μὲ ἐκείνη τελικὰ τὴν «Σύνοδο» εἰς τὸ ἔργον του: Ὁ ΑΝΤΙΠΑΠΑΣ, ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου, ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ, 1981. Τὸ ὅλο ἔργο ἐξ 150 σελίδων συντέμνεται ἄκρως καὶ κατ’ ἐπιλογὴν προκειμένου ὁ ἀναγνώστης νὰ λάβη γνώση τὸ τί ἔγινε τότε ἐκεῖ καὶ ὅτι πρὸς χάριν τοῦ ἱεροῦ Πατρὸς παραμένουμε Ὀρθόδοξοι!

Μέρος μεταφέρεται ὡς ἔχει, καὶ μέρος ὑπὸ τοῦ ὑπογράφοντος σὲ σύγχρονη γλώσσα.

Κατ’ ἀρχὴν νὰ τονισθῆ τὸ ἄγνωστον εἰς πολλούς, τὸ γιατί ἄκρως μετροῦσε ἡ παρουσία τοῦ ἑνός τοῦ Μάρκου, ἐφόσον οἱ πολλοὶ δέχθηκαν τὴν ἕνωσιν; Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι πέραν τοῦ ἑαυτοῦ του, ἐκπροσωποῦσε τὰ τρία Πατριαρχεῖα, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων καὶ Ἀντιοχείας.

Ἄτοπον χαρακτηρίστηκε γενικὰ ὅπου ὁ λατινόφρων αὐτοκράτορας Ἰωάννης ὁ Παλαιολόγος ξεσήκωσε τὴν Ἐκκλησία καὶ μαζὶ καὶ αὐτὸς καὶ ὁ Πατριάρχης, Ἐπίσκοποι καὶ κάποιοι λαϊκοὶ εὑρέθησαν τὸ 1438 εἰς τὴν Φερράρα ἀρχικὰ μὲ αἴτημα νὰ βοηθήση ὁ Πάπας τὸ δυνατὸν ἀπὸ τὴν ἀπειλὴν τῶν Τούρκων.

Συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου

Σὲ μιὰ τελικὴ περίπου φάση εὑρισκομένη ἐκείνη ἡ «Σύνοδος» καὶ ὑπὸ τὸν Πατριάρχην Ἰωσὴφ συναχθέντων καὶ ὁ λόγος περὶ συμφωνίας ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως. Ἄρχισαν νὰ παρακαλοῦν τὸν ἱερὸν Μᾶρκον, ἀλλὰ καὶ ἔντονα νὰ τὸν παρακινοῦν νὰ μεταχειρισθῆ κάποια οἰκονομίαν – συγκατάβασιν. Ὁ ἀοίδιμος ἀπεκρίνετο ὅτι δὲν δέχονται συγκατάβασιν τὰ τῆς πίστεως. Σφοδρότερον πλέον ζητοῦντες ὅτι ὀλίγη συγκατάβασις θέλει μᾶς ἑνώσει. Ἀπάντησίν του. Τοῦτο ζητεῖτε ἀπὸ λόγου μου, ἀλλὰ νὰ ἠξεύρετε ὅτι εἰς τὰ τῆς πίστεως δὲν εἶναι μικρὸν ἐκεῖνο ὅπου φαίνεται εἰς ἡμᾶς μικρόν. Βλέπομαι καθαρότητα συνειδήσεως. Σὲ μία συνέχεια ὁ πολύτροπος Πατριάρχης πίεζε πλέον ἔντονα τὸν ἱερὸ Μᾶρκο λέγων: Μὴ στέκης ἐναντίον εἰς τὸ θεῖον τοῦτο ἔργον τῆς ἑνώσεως. Εἰς τὴν κοινὴν ὠφέλειαν τοῦ γένους μας! Ἰδοὺ ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ ποίαν ψυχικὴν κατάστασιν εὑρέθη ὁ ἀοίδιμος καὶ τί φορτίον ἐβάσταζε. Πέραν τῶν Παπικῶν εἶχε νὰ παλέψη καὶ τὴν τοιαύτην κατάντιαν καὶ αὐτοῦ τοῦ Πατριάρχου.

Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰωάννης πρὸς τοὺς ἰδικούς του τοὺς ἐξ Ἀνατολῆς

Ὡμίλησε ἔντονα πὼς ὅλοι δέχονται τὴν μετὰ τῶν Λατίνων ἕνωσιν. Εἰς ὅποιον ἤθελαν ἀκούσει νὰ λαλῆ κατὰ τῆς ἑνώσεως, νὰ τὸν ἀναφέρωσι, διὰ νὰ κάνη τὴν πρέπουσαν παίδευσιν. Δὲν ἀναφέρεται ἂν ἦταν παρὼν ὁ Ἐφέσου.

Ἔδραμεν εὐθὺς εἰς τὸν Πάπαν λέγοντάς του τὴν καλὴν ταύτην εἴδησιν δι’ αὐτόν, πὼς οἱ ἀνατολικοὶ ἐδέχθησαν τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν Λατίνων. Ἀλλὰ δὲν τοῦ ἐφάνησαν ὅλα εὔλογα, ἂν καὶ χάρηκε. Τόνισε πὼς οἱ ἀνατολικοὶ ἔχουν τὰ νεωτερίσματα. Ἐζήτει δὲ νὰ δεχθοῦν τὰ ἄζυμα εἰς τὴν λειτουργίαν τὴν δόξαν τοῦ πουργατουρίου, τὴν μοναρχίαν τοῦ Πάπα κ.λπ.

Ὁ δὲ Ἐφέσου ὅταν ἔμαθε ὅτι μέλλει νὰ γραφῆ ὁ ὅρος καὶ πὼς θὰ τὸν κράξουν, διὰ νὰ ὑπογράψη κατάλαβε πὼς ἀρχίζουν τὰ ὄντως δύσ­κολα. Ὁ βασιλεὺς ὅμως τὸν πληροφόρησε ὅτι ἐκ μέρους του δὲν θὰ τὸν ἀναγκάση νὰ ὑπογράψη. Ἔστω αὐτή του ἡ θέση. Κατ’ οὐσίαν ὁ Πάπας διὰ τὸν Ἐφέρου Μᾶρκον φαίνεται ἐγνώριζε ὅτι εἶναι ἄκρως αὐστηρὸς εἰς τὰς θέσεις του, ἔχει ἰσχὺν ὅσην δὲν εἶχον ὅλοι οἱ ἄλλοι. Ἐπὶ πλέον ἐκπροσωποῦσε τὰ τρία Πατριαρχεῖα.

Ἀφοῦ ὑπέγραψαν οἱ ἀνατολικοὶ ἐπῆγαν τὸν ὅρον καὶ εἰς τὸν Πάπαν, διὰ νὰ ὑπογράψη αὐτὸς καὶ οἱ δικοί του. Ἔστειλε ὁ Ἰωάννης καὶ Ἀρχιερεῖς πρὸς τιμὴν ὑπὲρ τοῦ Πάπα. Λαβὼν τὸν ὅρον καὶ ὑπογράψας ἠρώτησεν ἐὰν ὑπέγραψεν ὁ Ἐφέσου. Καὶ ἀκούσας τὸ ὄχι εἶπε: «λοιπὸν ΕΠΟΙΗΣΑΜΕΝ ΟΥΔΕΝ».

Θὰ ἔπρεπε νὰ πάρη τέλος ἡ «Σύνοδος», ὅμως ἐβάρυνεν ἡ ἄρνησις τοῦ Ἐφέσου

Εἰς τὸν βασιλέα Ἰωάννην ἐμήνυσεν ὁ Πάπας λέγων. Ἐπειδὴ ὁ Ἐφέσου δὲν ἐπείσθη εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Συνόδου οὐδὲ τὸν ὅρον ὑπέγραψεν, εἶναι ἀνάγκη νὰ κριθῆ συνοδικῶς, καὶ ἂν δὲν ὑπακούση νὰ γίνη ἡ πρέπουσα καταδίκη.

Τόνισε νὰ εἴπουν εἰς τὸν βασιλέα νὰ τὸν στείλη εἰς ἡμᾶς, διὰ νὰ τὸν κρίνομεν. Ἀντεμήνυσεν ὁ Ἰωάννης ὅτι ὁ Ἐφέσου εἶναι ἀρχιερεὺς ἡμέτερος.

Ὁ Πάπας ὅμως ἐζήτει ἀπαραιτήτως νὰ τὸν δῆ. Τέλος ὁ Ἰωάννης εἶπεν εἰς τὸν Μᾶρκον. Ὁ Πάπας ἐμήνυσε νὰ σὲ στείλω, καὶ εἶναι χρεία νὰ ὑπάγης, καὶ ὅσα θέλει σοῦ εἰπεῖ ἀποκρίθητι εἰς τοὺς λόγους του ὅσα σοῦ φανοῦν ἁρμόδια.

Δὲν ἐδειλίασε νὰ παρασταθῆ εἰς ἕνα Πάπαν ποὺ οἱ κόλακές του τὸν κηρύττουσι πὼς εἶναι πατὴρ τῶν πριγκίπων καὶ βασιλέων καὶ κριτὴς τῆς Οἰκουμένης.

Ὁ Πάπας εἰς τὸν ἀνυπάκουον Ἐφέσου, κάνει λόγον ὅτι πρέπει νὰ καθαιρεθῆ

Ἐκάθητο ἐμβριθὴς εἰς τὸν θρόνον ὁ γυναικοπρόσωπος «διάδοχος» τοῦ Πέτρου, καὶ περὶ αὐτὸν καρδινάλιοι. Εἶχε διαρρεύσει ὅτι ὁ Πάπας εἶχε ἀποφασίσει ἢ νὰ καταπεισθῆ εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Συνόδου, ἢ ἂν τοῦτο δὲν κάμη νὰ καθαιρεθῆ καὶ νὰ ἀποκηρύχθη ὡς αἱρετικός, καθὼς ἔπαθον καὶ ὅσοι ἐστάθησαν ἀπειθεῖς εἰς τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους.

Τί δὲ ἀπεκρίθη ὁ Ἐφέσου Μᾶρκος;

Ἔδωκεν ἀποκρίσεις ἱκανὰς εἰς τοὺς λόγους τοῦ Πάπα, διὰ ποίας αἰτίας οὔτε εἰς τὴν Σύνοδον ἐπείθετο μὲ ὅ,τι ἔγινε οὔτε τὴν παραλόγως γενομένην ἕνωσιν ἐδέχετο. Διὰ δὲ τὴν καταδίκην ὅπου τὸν ἐφοβέρισεν, ἄφησε σοφωτάτην καὶ ὄντως Πνεύματος Ἁγίου ἀπόκρισιν, ἡ ὁποία προξενεῖ συγκίνησιν ὡς πρὸς τὴν παρρησίαν καὶ σύνεσιν. Θὰ μάκραινε ὁ λόγος νὰ γραφῆ ὅλη ἐδῶ. Ἔστω τελευταῖες φράσεις. «…Τὶς ἂν ὑγιῶς καὶ εὐσεβῶς φρονῶν τοιοῦτόν τι ποιήσει κατ’ ἐμοῦ. Δεῖ γὰρ πρῶτον τὴν δόξαν ἥν δοξάζω κατακρῖναι. Ἐὰν δὲ αὕτη εὐσεβὴς καὶ Ὀρθόδοξος ὁμολογεῖται, πῶς ἐγὼ καταδίκης ἄξιος;».

Εἰς τὸ μεταξὺ πέθανε ὁ Πατριάρχης Ἰωσὴφ πρὶν ὑπογράψη καὶ ἐτάφη εἰς τὴν Φλωρεντίαν.

Πανηγυρικὴ τελετὴ τῆς «Συνόδου» καὶ ἐπιστροφὴ εἰς τὸ τρεμοσβῆνον Βυζάντιον

Γενομένης πανδήμου συνάξεως καὶ λειτουργίας ἀνεγνώσθη καὶ εἰς τὰς δύο γλώσσας ὁ ὅρος καὶ ἀνεκηρύχθη εἰς ἐπήκοον πάντων (πλὴν ἑνὸς) ὡς ἁγία ἡ τῶν Λατίνων δόξα, καὶ τῶν ἐπισκόπων ἁπάντων ἱεροφορούντων ἔγινε τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ πολυπόθητος ἕνωσις, μὲ ὠδὰς καὶ ὕμνους καὶ ψαλμούς, καὶ οἰκουμενικὴ ὀνομασθεῖσα Σύνοδος.

Καὶ ὅλα αὐτὰ εἰς ποῖον ἔμπροσθεν; Μέσα εἰς τὸ παλάτιον τοῦ Πάπα, ἐνώπιον τοῦ ἰσοθέου Πάπα καὶ τῶν ὑπερηφάνων καρδιναλίων.

Αὐτὸ ἦτο κατ’ οὐσίαν τὸ παγερὸν Ὀρθοδόξον τέλος, τῆς ἐκεῖσαι μεταβάσεως μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν λατινόφρονα Ἰωάννην τὸν βασιλέα, ὅπου ἔγινε ἀθέτησης καὶ γενικὰ προδοσία τοῦ πατρῴου ὀρθοδόξου δόγματος. Γιὰ ἐκεῖ νίκησαν οἱ δυσσεβέστατοι Λατῖνοι.

Ὡστόσω τὸ «ἐποιήσαμεν οὐδὲν» παρέμεινε θερμὸν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ὁ Ἐφέσου Μᾶρκος εἶναι κατὰ βάθος ὁ νικήσας ἀντὶ νὰ νικηθῆ ἀπὸ τὸν ἀλαζόνα Πάπαν. Ὄντως ὡς ἐπίγειος Μιχαὴλ ἐστάθη καὶ ἐβόησε «στῶμεν καλῶς», ἀδελφοί. Μὲ ὅλην τὴν στάσιν του διὰ τὸ μέλλον ἐφάνη καθαιρέτης τοῦ παπικοῦ φρυάγματος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὡς συνέχεια πρῶτος ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἔφθασε στὴν Πόλιν. Θερμὴ μεγαλειώδης ὑποδοχὴ τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ φιλόχριστος λαός, ἐνῷ οἱ ἑνωτικοὶ ἐταράχθησαν. Θαυμαστὸν ἐθεωρήθη πάντως ὅτι ἐπέστρεψε ὑγιής. Τῶν ὅλων ἐπιστρεψάντων μὲ ἄκρα δυσμένεια. Μέρος αὐτῶν ἔκλαιον διὰ τὴν ἐκεῖ στάσιν των καὶ ὑπογραφὴν ὑπὲρ τοῦ λατινισμοῦ. Βεβαίως οἱ ὄντες λατινόφρονες παρέμειναν, καὶ αὐτὸ ἦτο πληγὴ διὰ τὴν συνέχειαν. Ὁ Ἐφέσου ἔκανε ἀγῶνα, διὰ νὰ συν­άψη τὰ διεστῶτα. Ἄφησε ἱερὰ κείμενα εἶδος διαθήκης. Πολλὰ συνέβησαν πλὴν ἡ Σύνοδος ἐκείνη παρέμεινε ὡς ψευτοσύνοδος, ἐνῷ ἡ Πόλις ἔπνεε τὰ λοίσθια.

Καὶ τοῦτο ποὺ δὲν ἔχει περάσει: Ὁ Ἰωάννης Παλαιολόγος πέθανε πρὶν τὸ 1450. Ἡ μητέρα του, ποὺ πλέον ἦτο μοναχή, (καὶ πλέον εἶναι ἡ ἁγία Ὑπομονή), ἐπειδὴ ὁ υἱός της ὑπῆρξε λατινόφρονας ἐπενέβη καὶ δὲν τοῦ ἔγινε Ὀρθόδοξη ἐξόδιος ἀκολουθία! Καὶ ἀκόμη ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἄφησε αὐστηρὴ ἐντολή, εἰς τὴν κηδείαν του νὰ μὴ συμμετέχη λατινόφρονας κληρικός!

Τέλος, οἱ ὄντως Ὀρθόδοξοι εἰς τὸ σήμερα δέον νὰ ἔχουν ὅλα αὐτὰ ὑπ’ ὄψιν των διὰ τὸ τί μέλλει γενέσθαι μὲ τὸν ἐπάρατον Οἰκουμενισμόν. Πόσην θέσιν ἔχουν τὸ τί εἶναι Πάπας – Παπισμός. Πάντως ἐναγωνίως ζητοῦνται Μᾶρκοι.

Καὶ μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ὑπὲρ τοῦ Ἄτλαντος ἁγίου Μάρκου ἐλλείπει -ὡς ἔγινε λόγος- ἀκολουθία καὶ πέραν τούτου διὰ τὸ σήμερα εἶναι ξεχασμένος, εἶναι εἰς τὸ περιθώριον.

ΠΗΓΗ.ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Λόγος διὰ τὴν ψευδοσύνοδον Φερράρας – Φλωρεντίας.(Αρχιμ.Νεκταρίου Ζιόμπολα)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.