Επιστολή προς τους Επισκόπους από τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ορθοδόξων Λαϊκών»

Πτολεμαϊδα 11/4/201

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

6

   Σεβασμιώτατοι,


      Σήμερα και ο τελευταίος πιστός αναρωτιέται  πώς οι Επίσκοποι συμπορεύεστε, σιωπάτε άλλα και  υποστηρίζετε, πρόσωπα -εκκλησιαστικά και μη- που διαστρέφουν την Πίστη, αθετούν και λοιδορούν την Ορθόδοξη διδασκαλία.

Ἡ ἀφωνία, η αδιαφορία και ενίοτε οι κούφιοι νεολογισμοί με τους οποίους προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την επέλαση της διαλυτικὴς θύελλας τοῦ Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καταδεικνύουν στα μάτια του ευσεβούς λαού,  ὅτι επιλέξατε νὰ εἶστε φίλοι μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως Χριστοῦ.[1] «Βλέπετε τὸν κλέφτη και μαζί του συντροφιάζετε καὶ μὲ τὸν μοιχὸ ἔχετε δοσοληψίες»[2]        

«Τῆς εὐσεβείας τὰ δόγματα ἔχουν ἀνατραπεῖ, τῆς Ἐκκλησίας οἱ θεσμοὶ ἔχουν συγχηθεῖ. Οἱ φιλοδοξίες τῶν μὴ φοβούμενων τὸν Κύριο εἰσπήδησαν στὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα …ἔχει ἀμαυρωθεῖ ἡ ἀκρίβεια τῶν κανόνων.…οἱ λαοὶ μένουν ἀνουθέτητοι, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἐκφραστοῦν, γιατὶ ἀφοῦ ἀπέκτησαν τὴν ἐξουσία μέσῳ ἀνθρώπων, εἶναι δοῦλοι αὐτῶν ποὺ τοὺς ἔκαναν τὴν χάρη». [3]

Όλοι εσείς οι Επίσκοποι εργάζεστε σιωπηλά και συστηματικά για την διάσπαση και το νέο σχίσμα της Εκκλησίας με το να υποθάλπετε και να συμπορεύεστε με κακοδοξιες, και με το να τιμάτε τους εργάτες των κακοδοξιών που περιφέρονται με κόδιον προβάτου. Όμως : «Οὐχ ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν διατέτμηται μόνον [η Εκκλησία], ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν τὰ αὐτὰ φρονεῖν ἀλλήλοις λεγόντων διασπᾶται».[4]

Συμβάλλετε στην διάδοση της νοθείας της Πίστης για την οποία ο Κύριος και οι άγιοι μαρτύρησαν. Τιμάτε σαν αγγέλους ανθρώπους που με λόγια και έργα  περιφρονούν «γυμνή κεφαλή» την  διδασκαλία των Αποστόλων, των Αγίων Συνόδων και των Αγίων Πατέρων. Αναπαύεστε στη χλιαρή μεσότητα   μεταξύ Θεού και Βαάλ.[5]

Ὁ Πατριάρχης Κπόλεως κ. Βαρθολομαῖος καὶ οἱ σύν αυτώ -σὲ Φανάρι καὶ Ἑλλάδα- αρνούνται τὸν Χριστὸ μέσῳ τοῦ διαθρησκειακοῦ καὶ διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δεν αντιδράτε. Λέτε: «Καλὰ περνᾶμε καὶ στὴν Αἴγυπτο».[6]

Ξεχάσατε ότι:  «Τὰ μὴ  μετ΄ εὐσεβῶν δογμάτων τελούμενα οὐ προσδέχεται ὁ θεός»;[7] «Οὔτε οἱ προσευχές, οὔτε οἱ ἐλεημοσύνες, οὔτε οἱ Λειτουργίες, οὔτε ἄλλη ἀρετὴ εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔχει λαθεμένες ἀντιλήψεις γιὰ τὸν Θεό».[8] Ο κ.Βαρθολομαίος -και οι περι αυτού- έχουν ακλόνητα λάνθασμένες  αντιλήψεις για τον Θεό καί θα έπρεπε όχι μόνο να γνωρίζετε άλλα και να ελέγχετε, γιατί επικρέμεται πάνω από όλους μας η απειλή της  Ζ’ Οἰκουμενικὴς Σύνοδου : «Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἐκκλησιαστικὴ ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ· ἀνάθεμα«. [9]

 Διδάσκει οἌγ. Γρηγόριος Νύσσης[10]«…Προσέξτε μήπως, ἐνῶ προφασιζόμαστε τὴν εἰρήνη, βρεθοῦμε νὰ νοσοῦμε καὶ νὰ κηρύττουμε τὴν ἀποστασία, ἡ ὁποία εἶναι κατὰ τὸν θεῖο Ἀπόστολο πρόδρομος τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου.[11]

Εμείς οι ευσεβείς μαθητές του Χριστού: «μηδὲ γὰρ προσώποις τὸν χριστιανισμόν, ἀλλ’ ἀληθείᾳ καὶ ἀκριβείᾳ πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα [δὲν μυηθήκαμε στὸν χριστιανισμὸ μὲ βάση τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ μὲ βάση τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς πίστεως]».[12] Προτιμούμε την διάσταση υπέρ της ευσεβείας από την ομόνοια που στηρίζεται στην ασέβεια.[13]

Εδώ και δεκαετίες οι Ορθόδοξοι όπου γής, παρακολουθούμε απορούντες -και πλέον μη ανεχόμενοι- την ψυχρότητα, την σιωπή και την αδιαφορία με την οποία πλοηγείτε το καράβι της Εκκλησίας. «Μέσα στὴν Ἐκκλησία  κηρύττεται τὸ κίβδηλο παράλληλα μὲ τὸ γνήσιο»[14] και εσείς συντάσσεστε με το κίβδηλο. Σήμερα οἱ Γραικολατίνοι  αὐξάνουν στὶς τάξεις Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν. Πατριάρχες καὶ ἐπίσκοποι φιλιάζουν μεταξύ τους  ἕτοιμοι νὰ προσχωρήσουν στὴν ἀγέλη τῶν παπικῶν. Αὐτοί  «οἱ περὶ τὸν Καϊάφαν» κατὰ τὸν Μ. Ἀθανάσιο,[15] ἕλκονται ἀπὸ τόν «Δικέρατο γίγα».[16] Ἀγαπᾶνε τὸν παπισμὸ ὡς ἀδελφὴ Ἐκκλησία, καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ὅτι ὡς καταδικασμένη αἵρεση «ἔχει πατέρα τὸν διάβολο».[17]

Μας απειλείτε νὰ μὴν πολεμᾶμε ἀλλὰ νὰ σεβόμαστε τὸ ψέμα. Λέτε: «Ἂς δέσουμε τὸν δίκαιο, γιατί μας εἶναι δύσχρηστος»,[18] μιά πού  «ἡ δικαιοσύνη ἐνοχλεῖ τοὺς ἄδικους».[19] Αὐτοὺς τοὺς ηγήτορες ποὺ ἀπειλοῦν μὲ ἐξορίες καὶ τιμωρίες τοὺς Ὀρθοδόξους ὁ Μ.Ἀθανάσιος τοὺς χαρακτηρίζει «ξένους μὲν ἀπὸ τοὺς χριστια-νούς, φίλους δὲ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν δαιμόνων ἐκείνου».[20]  Φέρατε πάλι τὁ καιρὸ πού: «Ἐάν τις ὁμολογήσει Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γέννηται».[21]

Ο Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς θα σας χαρακτήριζε αθεϊστές εξαιτίας της  ἀποσιώπησης που επιβάλλετε στις δογματικές διαφορές μας με τοὺς αἱρετικοὺς.[22] Ὁ σεβασμὸς στὸ ψέμα  εἶναι όχι μόνο περιφρόνηση τῆς ἀλήθειας[23] άλλα κατά τὸν Μ. Βασίλειο, λογίζεται κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, αν κανείς, ἐφησυχάζει καὶ δὲν ἐλέγχει.[24] Καὶ σὲ ἐμᾶς δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ κοινωνοῦμε μὲ ἁμαρτίες ἄλλων. [25]

Εσείς , «Δικαιοῦντες τὸν ἀσεβῆ  ἕνεκεν δώρων καὶ τὸ δίκαιον τοῦ δικαίου αἴροντες»,[26] εξορίζετε κάθε φωνή που ελέγχει τους κακοδόξους. Μοιάζει να είπατε: «Ἂς κληρονομήσουμε γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας τὸν Ἅγιο τόπο τοῦ Θεοῦ».[27] Μετακινήστε αθόρυβα σε μια άλλη εκκλησία μέσω  μιάς δικής σας εμπνεύσεως οικονο-μίας που ασκείτε και με την οποία το δόγμα της ευσεβείας παραβλάπτεται. [28]

Ίσως να πιστεύετε ότι αφήσαμε την κοσμική ζωή για να πάμε στην Κόλαση δια άλλης οδού. Δια της οδού της κοινωνίας με τους κακοδόξους, ή δια της οδού  της σιωπής απέναντι στην προσβολή και νοθεία της Πίστης. Ίσως  να πιστεύετε ότι θα μείνουμε απαθείς στο  να  μας υποτάξετε  στο νέο Βέκκο, στο νέο Μητροφάνη, στο νέο Καλέκα, και νέο  Ακάκιο που νεκραναστήθηκαν και συμπτύχθηκαν στο πρόσωπο του κακόδοξου  Πρυτάνεως της αίρεσης, που για τις αμαρτίες μας ο Θεός όρισε Πατριάρχη. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος επισημαίνει: «Ὄχι μόνο ἂν κάποιοι λένε συνολικὰ ἀντίθετα πράγματα ποὺ ἀνατρέπουν τὰ πάντα, ἀλλὰ καὶ τὸ παραμικρὸ ἀντίθετο νὰ διδάξουν νὰ εἶναι ἀναθεματισμένοι».[29] Τι θα έλεγε τάχα για τον κ.Βαρθολομαίο;

Επειδή λοιπόν, «Αἱρετικοί εἰσιν οἱ λατίνοι καὶ οἱ συγκοινωνοῦντες αὐτοῖς ἀπόλλυνται…» και «Ἐφόσον ὁ Καλέκας εἶναι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καὶ τόσες φορές ἀποκομμένος ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων, εἶναι κατὰ συνέπεια ἀδύνατο νὰ ἀνήκει στοὺς εὐσεβεῖς, ὅποιος δὲν ἔχει ἀποχωρισθεῖ ἀπὸ αὐτόν. Ἀντιθέτως, ὅποιος γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς εἶναι ἀποχωρισμένος ἀπὸ τὸν Καλέκα, τότε ἀνήκει πράγματι στὸν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καὶ εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Θεό κατὰ τὴν εὐσεβῆ πίστη».[30] Και επειδή, «Εἶναι ἀδύνατο κάποιος νὰ ἐπικοινωνεῖ ἐκκλησιαστικῶς μὲ τὸν Πατριάρχη [Καλέκα] καὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος…ἐνῷ αὐτὸς ποὺ   εἶναι χωρισμένος από αυτόν είναι ἑνωμένος μὲ τὴν εὐσεβῆ πίστη»,[31] δεν σας εμπιστευομαστε πλέον.

«Ὁ πιστεύων, ἀγαπᾷ τοὺς ὀρθῶς πιστεύοντας τῷ Κυρίῳ, τοὺς δὲ μὴ οὔτως ἔχοντας ἀποστρέφεται καὶ οὐκ ἀνέχεται τούτων, ἀλλ΄ἐκδιώκει».[32] Αυτά που μας  δίδαξαν οἱ Ἅγιοι δεν μᾶς φαίνονται ἀσήμαντα.[33]

Σας καλούμε να δηλώσετε επισήμως και δημοσίως ότι θα διακόψετε την εκκλησιαστική κοινωνία με τους υπερασπιστές των πολύχρωμων αιρέσεων του Οικουμενισμού και τους εραστές του δικέρατου τέρατος Πάπα, ειδικά αν στην προσεχή Σύνοδο της Κρήτης οριστούν αντιορθόδοξες αποφάσεις.  Σε περίπτωση που δεν το πράξετε θα σας θεωρούμε στο εξής ψευδοδιδασκάλους που σχίζουν την Εκκλησία και αταλάντευτα  συμπορεύονται με τους κακοδόξους.

Εσείς δείχνετε ότι : «..ἐκτραπέντες τῆς ὁδοῦ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ὁδηγίας τῶν Ἁγίων βούλεσθε τέμνειν ἐαυτοῖς ὁδόν [θέλετε νὰ χαράξετε δικό σας δρόμο] κατὰ τὰ θελήματα ἡμῶν τὰ πονηρά».[34] Ως: «.. ὑπερόπτες δὲν ἀκολουθείτε  τοὺς νόμους ἀλλὰ ἐπινοείτε  δικό σας  δρόμο δικαιοσύνης κι εὐσεβείας».[35] «Κακοὶ ἑρμηνευτές.[36] Θεατριζόμενοι ὅτι ἀσκείτε ὑψηλὴ διάκριση δὲν μάχεστε πλέον γιὰ τὴν προστασία τῆς  Πίστης καὶ μὲ τὴν σιωπή και τις θέσεις σας  γίνεστε «δικηγόροι τῆς αἱρέσεως»,[37] και «διαμορφώνετε  τὴν ἀλήθεια ἀνάλογα σὲ ποιὸν ἀπευθύνεστε» .[38]

Αντί λοιπόν να απαιτείτε να σιωπήσουμε  και να μας απειλείτε,  σας καλούμε  να απολογηθείτε  εσείς για την αντι-ορθόδοξη στάση σας και τον ύποπτο ρόλο σας. Κρίνετε «…τὸν ἄδικο ὡς δίκαιο καὶ τὸν δίκαιο ὡς ἄδικο» καί «γίνεστε  σιχαμερὸί γιὰ τὸν Θεό».[39] «Τὶ προσδοκᾷτε πηγαίνοντας στὴν Αἴγυπτο, νὰ πιείτε  νερὸ ἀπ΄ τὸν Νεῖλο; Καὶ τὶ προσδοκάτε πηγαίνοντας στὴν Ἀσσυρία νὰ πιείτε νερὸ ἀπ΄ τὸν Ἐυφράτη; Ἡ ἴδια σας ἀσέβεια θὰ σας τιμωρήσει κι ἡ ἀπομάκρυνσή σας ἀπὸ ἐμένα θὰ σας καταδικάσει. Θὰ μάθετε καὶ θὰ δείτε πόσο κακὸ καὶ πικρὸ εἶναι τὸν Κύριο νὰ ἐγκαταλείπεις, τὸν Θεό σου, καὶ πιὰ νὰ μὴν τὸν σέβεσαι. Ἐγὼ ὁ Κύριος τοῦ σύμπαντός σου τὸ λέω».[40] «Ἀδιάφορο μὲ ἀφήνει τὸ λιβάνι πού μου φέρνετε… τὰ ὁλοκαυτώματά σας δὲν εἶναι δεκτὰ καὶ οἱ θυσίες σας δὲν μοῦ εἶναι εὐχάριστες».[41]

Προσκυνάτε σαν νέο είδωλο την υπακοή και την ενότητα. Όμως «Δὲν εἶναι παντοῦ ἡ ὁμόνοια καλὸ πράγμα, γιατὶ καὶ οἱ ληστές συμφωνοῦν μεταξύ τους».[42] «Ὅταν πάντες ὁμοίως πιστεύομεν τότε ἐνότις ἐστίν».[43] Οι Πατέρες μας δίδαξαν ότι «Ἡ Ἀλήθεια εἶναι τὸ παιδίον ποὺ ὁ Ἡρώδης ζητάει νὰ φονεύσει».[44] Πρῶτα προσβάλεται ἡ κοινὴ πίστη -η Αλήθεια- καὶ μετὰ πλήτετται ἡ κοινωνία. Αν εσείς αποφασίσατε να  ακολουθήσετε τον Ηρώδη, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε εσάς. Πάψτε να  επιλέγετε να ανήκετε: «το μέν σχήματι  τοις σωζωμένοις ,το δε πράγματι εν τοις  κατακεκριμένοις»,[45]γιατί : «Ἀλλοίμονο σὲ ὅσους μολύνουν τὴν Ἁγία Πίστη μὲ αἱρέσεις ἢ συγκαταβαίνουν στοὺς αἱρετικούς».[46]

Εμείς θα ακολουθήσουμε τον Μ.Βασίλειο: «Οὔτε γιὰ λίγη ὥρα δὲν δεχό-μαστε σχέση μὲ αὐτοὺς ποὺ κουτσαίνουν στὴν πίστη»… «ἀκόμα  κι ἂν αὐτοί μας φαίνονταιπολὺ γνήσιοι καὶ ἐπίσημοι, ἐμεῖς πρέπει νὰ τοὺς σιχαινόμαστε ὅσοι ἀγα-πᾶμε τὸν Κύριο».[47]

«…ποιὸς θὰ μπορέσει νὰ μᾶς σώσει κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ἂν σιωπήσουμε, ἢ ποιὰ ἀπολογία θὰ βροῦμε ἀφοῦ τηρήσαμε τόσο μακροχρόνια σιωπὴ ἀπέναντι στοὺς δυσεβεῖς λόγους σου ἐναντίον Του;» … «Ὅταν ἀδικεῖται ἡ πίστις πρὸς τὸν Θεὸ, ἂς παύσει ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς γονεῖς ὡς ἀβάσιμος καὶ ἐπισφαλής, ἂς μένει δὲ ἀργὸς ὁ νόμος τῆς φιλοστοργίας πρὸς τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδερφούς. Ἂς εἶναι τότε λοιπὸν γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς τιμιώτερος ὁ θάνατος ἀπὸ τὴν ζωή».[48] Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος επισημαίνει : «Ὅταν οἱ Θεῖοι νόμοι ὑβρίζονται καὶ ἐμεῖς διατελοῦμε ἐν σιγῇ καὶ ἀδιαφορίᾳ, τότε, ἡ κόλαση μᾶς περιμένει».[49]

Για μας: «ὁ ἀγὼν δὲν εἶναι πλέον στὰ λόγια, ἀλλὰ στὰ ἔργα. Οὔτε εἶναι καιρὸς γιὰ ῥητὰ καὶ ἔγγραφες ἀποδείξεις τὶ θὰ ὠφελοῦσαν ἄλλωστε σὲ τέτοιους διεφθαρμένους κριτές;»[50] «Γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν στὶς μέρες μας ὅσα διατηρήθηκαν ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι σήμερα καὶ γιὰ νὰ μὴ ζητηθοῦν ἀπὸ ἐμᾶς ὅσα μᾶς ἐμπιστεύτηκαν οἱ Ἅγιοι πατέρες, [θα] κινηθοῦμε  διότι εἴμαστε “Διαχειρισταὶ τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ”[51]  πού « τὰ ἁρπάζουν ἀσεβεῖς καὶ ξένοι».[52]

Η σκιά του Εωσφόρου θα σκιάσει  μεσοκαλόκαιρα την Κρήτη.  Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μείνετε στο φώς της Αλήθειας και να διαλέξετε οριστικά σε ποια ποίμνη θέλετε να είστε ποιμήν, στη ποίμνη των αμνών ή των ερίφων.

[1] Ἐκλογαὶ καὶ Ἀπανθίσματα, Λόγος Α΄,σ.51, ἐκδ.μοναχοῦ Βίκτ.Ματθαίου 1973

[2] Ψαλμ.μθ΄19

[3] Ε.Π.Ε 3.παρ.2

[4] Μεγάλου Βασιλείου, Ἐπιστολὴ πρὸς Μέγα Ἀθανάσιο, P.G. 32, 425

[5]  Γ΄Βασ.18,21

[6] Ἀριθ.ια΄18.

[7] Ἁγ.Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατηχήσεις 4.2

[8] Ἁγ.Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ,Ἱερὰ Παράλληλα, ἀπὸ τὸ Βασιλειανὸ Ταμεῖον ἐκδ.Φωτοδότες

[9] Πρακτικὰ Σπ. Μήλια σ.805,825,878,879

[10] Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, P.G.47-725. Ὅμοιο Μ. Βασιλείου P.G.31-1192

[11] Β΄Θεσ.β΄,34

[12] Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ΕΠΕ 3, 606 -Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα 2, 627, 10

[13] Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος 6, 11 ,Εἰρηνικός 1

[14] Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολὴ 92, Πρὸς Ἰταλοὺς καὶ Γάλλους Ἐπισκόπους.

[15] Ε.Π.Ε 4,19

[16]Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον,σ.98,98, ὑποσ.1, Ἀθήνα 1886

[17] Μ. Ἀθανασίου, Πρὸς Ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ Λιβύης, Ε.Π.Ε 10

[18] Ἠσ.γ΄10

[19] Μ. Βασίλειος, ἀπὸ Π. Τρεμπέλα Ὑπόμνημα στὸν Ἠσαΐα σελ.55 ἐκδ.ΣΩΤΗΡ

[20] Ε.Π.Ε 10,κεφ.5

[21] Λουκ.θ΄22

[22] Γρηγ. Παλαμᾶ, Συγγράμματα, ἐκδ. Π. Χρήστου, Θεσ/κη 1966, σελ. 483, στ. 23.

[23] Νεομάρτ. Δανιὴλ Σισόεβ «Νὰ λάμπεις σὰν ἀστέρι» σ.23. ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη

[24] Μ. Βασιλείου, Περὶ βαπτίσματος, Λόγος δεύτερος, ἐρώτησις Θ΄

[25] Α Τιμ.ε΄22

[26] Ἠσ.γ΄16-24

[27] Ψαλμ.82,13

[28]Ἅγιος Εὐλόγιος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, Παναγόπουλος Δημ. Εἳς ἔναντι μυρίων, σελ.121

[29] Ἰωάννου Χρυσοστόμου., Ἑρμηνεία εἰς τὴν Πρὸς Γαλάτας.

[30]Ἅγιος Μελέτιος Γαλησιώτης, ΕΠΕ 3, 692, Ἀναίρεσις ἐξηγήσεως τόμου Καλέκα

[31] Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος  Παλαμᾶς: Ὅ.ἀ.

[32] Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Λόγος ἔκτος, Περὶ μὴ θαῤῥεῖν μόνη  τῇ πίστῃ… Μαργαρῖται, σ.260 ἐκδ. Ῥηγόπουλος.

[33] Ἰ.Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε 8, 328

[34] Ἀββὰς Ζωσιμᾶς, Μέγα Γεροντικό, Ἱ. Ἠ. Γεννήσεως Θεοτόκου,1994,τ.Α΄,σ.180

[35] Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ΄ἐπιτομήν, ἐρωτ.56

[36] Χαρακτηρισμοὶ τοῦ  Μ. Κωνσταντίνου, για κακοδόξους, Ε.Π.Ε  9, 40,1.

[37] Ε.Π.Ε 10,κεφ.7,2

[38] Μάρκ.ιβ΄14

[39] Ἠσ. ιζ΄,15

[40] Ἱερεμ.β΄18. Οἱ Ἰσραηλίτες προσδοκοῦσαν βοήθεια ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους καὶ μετὰ ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους ποὺ ἦταν εἰδωλολάτρες. Ἄφησαν δηλαδὴ τὴν ἐλπίδα τους ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ζήτησαν βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ.

[41] Ἱερεμ.στ΄20-21

[42] Ἰ. Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθαῖον,ΙΕ΄,Ε.Π.Ε 10,492

[43] Ε.Π.Ε 20,σελ.696-698

[44] Μ. Ἀθανάσιος, Ε.Π.Ε 10, κεφ.20

[45] Μ.Βασιλείου, Λόγω ασκητικώ εν ώ παραίνεσις περί αποταγής βίου…

[46] Ἁγ. Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος, Λόγος Εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ.

[47] Μ. Βασιλείου, Κεφάλαια τῶν Ὅρων κατ’ Ἐπιτομήν, ἐρώτ. ριδ΄.

[48] Ἐπιστολὴ ιζ΄P.G.77,105C-108A

[49] Joannes ChrysostomusScr. Eccl.,De Babyla contra Julianum et gentiles(2062:373)“ Critical edition of, and introduction to, St. John Chrysostom’s “De sanctoBabyla, contra Iulianum et gentiles” ”, Ed. Schatkin,M., 1967;Diss.Fordham.Sect51,ln18

[50] Άγιος Μάρκος,Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους, σελ. 297

[51] Α΄Κορ.4,1

[52] Μ. Ἀθανασίου, Ἐγκύκλιος ἐπιστολή, Ε.Π.Ε 9,κεφ.1,4

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.